ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου (τακτικού & έκτακτου ) με σύγχρονες μεθόδους
Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία ή στην έδρα της επιχείρησης
Υποβολή ΦΜΥ
Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ
Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατων – προμηθευτών ΜΥΦ
Μετατροπές  – Συγχωνεύσεις  – Απορροφήσεις επιχειρήσεων
Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων , ισολογισμών – αποτελεσμάτων χρήσης με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Ενάρξεις και διακοπές επιχειρήσεων
Υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος – έντυπο Ν- εντύπου φορολογικής αναμορφώσεως – Ε3 -Ε2
Διαγνωστικός έλεγχος για την ορθή ή μη λειτουργία της επιχείρησης καθώς και μελέτες βιωσιμότητας, με εξελιγμένες μεθόδους που διαθέτει το γραφείο μας
Σύνταξη ταμειακών ροών
Ίδρυση αλλοδαπών εταιρειών και υποκαταστημάτων
Παρακολούθηση και υποβολή δηλώσεων ενδοκοινοτικών συναλλαγών εντός Ευρωπϊκής Ένωσης καθώς και τρίτων χωρών
Αίτηση ρυθμίσεων εφορίας (ΑΑΔΕ) – ΕΦΚΑ και άρση τραπεζικών λογαριασμών και κατασχέσεων
Συμβουλευτικές υπηρεσίες